• ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa
  • Dziekanat (+48) 662-215-628
  • Dział rekrutacji (+48) 668-326-740

Mazowiecka uczelnia medyczna

Studia Podyplomowe

Medycyny Osteopatycznej

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej trwają 3 lata (sześć semestrów) i obejmują 1600 godzin dydaktycznych wraz z praktykami klinicznymi oraz 640 godzin nie kontaktowych (kształcenie własne).

Każdy semestr podzielony jest na 9 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) z wyjątkiem semestru VI, który obejmuje 8 zjazdów.

Nauczanie medycyny osteopatycznej odbywa się w ramach szkoły wyższej, w związku z tym każdy student otrzymuje indeks oraz legitymację studencką a po ukończeniu studiów Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej oraz Dyplom D.O. i 96 międzynarodowe punkty ECTS (European Credit Transfer System). Dokumentem potwierdzającym naukę medycyny osteopatycznej na uczelni wyższej jest indeks oraz Państwowe Świadectwo.

Praktyki kliniczne są realizowane w dowolnym ośrodku gdzie nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad praktykami sprawuje dyplomowany osteopata D.O. Mazowiecka Uczelnia Medyczna zleca praktyki kliniczne (200 godzin). Student samodzielnie lub za pomocą Mazowieckiej Uczelni Medycznej kontaktuje się z placówką w której zamierza odbyć praktyki.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:
Nauka odbywa się w trakcie 6 semestrów, w trybie weekendowym (soboty, niedziele).
Zajęcia dydaktyczne obejmują 1600 godzin dydaktycznych, realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń.

WARUNKI PRZYJĘĆ:
Na studia podyplomowe z zakresu OSTEOPATII zapraszamy lekarzy medycyny, fizjoterapii, pielęgniarstwa oraz położnictwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest zdanie egzaminu końcowego złożonego z części praktycznej oraz teoretycznej i obrony pracy dyplomowej. Zaliczenie egzaminu końcowego jest warunkiem dopuszczającym do obrony pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej kończy naukę w uczelni wyższej i jest standardem we wszystkich uczelniach wyższych w Europie nauczających medycyny osteopatycznej.